ผลทดสอบ Nano Care Essence Spray ล่าสุด

AW Research nano care NF

ม.มหิดล เผยผลทดสอบประสิทธิภาพของ Nano Care Essence Spray ในการยับยั้งเชื้อดื้อยา
พบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคกว่า 15 สายพันธุ์ และต้านการเจริญของเชื้อได้ถึง 24 ชั่วโมง

ผศ.ดร. ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต และ ผศ. ดร. สพ.ญ.นทิตา ภูมิธนากรณ์ นักวิชาการจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดสอบประสิทธิภาพ Nano Care Essence Spray ในการยับยั้งเชื้อดื้อยาจำนวน 15 สายพันธุ์ที่เพาะแยกมาจากสุนัขและแมวซึ่งมีรอยโรคติดเชื้อที่ผิวหนังหรือหู ได้แก่ Methicillin – resistant S. aureus (MRSA) 5 สายพันธุ์, Methicillin – resistant S. pseudointermedius (MRSP) 5 สายพันธุ์, Multidrug resistant (MDR) P. aeruginosa 5 สายพันธุ์, S. aureus และ P. aeruginosa อย่างละ 1 สายพันธุ์ โดยทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ การทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion ผลการทดสอบพบว่า Nano Care Essence Spray ปริมาณ 20 40 และ 60 ไมโครลิตร สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ทั้งหมด 15 สายพันธุ์ และขนาดความกว้างของโซนยับยั้ง (clear zone) ยังสอดคล้องกับปริมาณของ Nano Care Essence Spray ที่ทดสอบ โดยให้ผลการยับยั้งมากขึ้นเมื่อใช้ในปริมาณสูงขึ้น

และการทดสอบด้วยวิธี Time kill assay ผลการทดสอบพบว่า Nano Care Essence Spray สามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อ MRSA และ MRSP ได้เมื่อเวลาผ่านไป 2 – 12 ชั่วโมง และไม่พบการเจริญของเชื้อดังกล่าวที่ 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับสารควบคุม (ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ) PBS และ MHB ที่พบการเจริญของเชื้อในทุกช่วงเวลาที่ทดสอบ และพบว่าสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อ MDR P. aeruginosa ที่ 2 – 4 ชั่วโมง และไม่พบการเจริญของเชื้อที่ 8 – 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับสารควบคุม PBS และ MHB ที่พบการเจริญของเชื้อในทุกช่วงเวลาที่ทดสอบ

จึงสรุปผลได้ว่า ผลิตภัณฑ์ Nano Care Essence Spray มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อดื้อยา MRSA, MRSP และ MDR P. aeruginosa โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้นานถึง 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับสารควบคุมที่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา